+

چگونه بدون کوتاه کردن موها، از موخوره پیشگیری و آن را از بین ببریم